CentOS7 安装 zsh + Oh my zsh + tmux

 • 安装 zsh 并更改默认终端

  • yum -y install zsh git
  • chsh -s /bin/zsh
  • 重新远程连接
 • 配置 oh-my-zsh

  • 从 git 仓库中拉取 oh-my-zsh
   git clone https://gitee.com/mirrors/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
  • 默认配置
   cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
 • 安装高亮、自动补全插件

  • 安装高亮插件:zsh-syntax-highlighting
   git clone https://gitee.com/dawnwords/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting

  • 安装自动补全:zsh-autosuggestions
   git clone https://gitee.com/lhaisu/zsh-autosuggestions.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions

  • 安装 autojump 目录跳转

   • git clone https://gitee.com/gentlecp/autojump.git
   • cd autojump
   • ./install.py
 • 插件配置

  同样是打开.zshrc 文件,找到 plugins=(git),在这里增加自己想要的插件即可,多个插件名称之间使用空格或者换行分开(不能使用逗号)

  • vim ~/.zshrc

  • 增加自己想要的插件:

   plugins=(
       git
       sudo
       zsh-autosuggestions
       zsh-syntax-highlighting
       autojump
   )
   
  • 修改 zsh 主题: ZSH_THEME="maran"

  • source ~/.zshrc

文章参考: CSDN - 终极 Shell:Zsh(CentOS7 安装 zsh + Oh my zsh + tmux)